Il pleut sur Nantes

Zazou, vocals

Julan Chu, piano 

 

 

 

 

 

Zazou at the Hugo House, Seattle

 

 

 

Recorded at Praying Mantis Studios, Seattle